SNIPER Sıkça Sorulan Sorular

1. Klor dioksit nedir?

Klor dioksit (ClO 2 ) yüksek etkinlikte bir biyosittir. Mantarlar, bakteriler, virüsler, uçucu

organik bileşenler gibi birçok türü yok eden; yüzeyleri dezenfekte etme yeteneğine sahip

olan ve biyofilmleri hızlıca yok eden ve oluşmasını engelleyen seçici bir oksitleyicidir.

2. SNIPER ® klor dioksit kullanır, peki onu klorlu ürünlerden farklı kılan nedir?

İsminde Klor olmasına karşın, klor dioksit (ClO 2 ) ile klorun (Cl) yapısı tamamen farklıdır.

İlave oksijen atomu molekülü köklü bir şekilde değiştirir ve tamamıyla farklı bir kimyasal

davranış oluşturur. Farkları tıpkı patlayıcı bir gaz olan hidrojen ile; oksijenle birleşmiş

hidrojen -dihidrojen oksit- yani su örneğinde olduğu gibi derindir. SNIPER ®’ın içindeki

klor dioksit oldukça stabil formülü ve zararlı yan ürün üretmemesi ile devrim

niteliğindedir.

3. SNIPER®’ı hipokloritten farklı kılan nedir?

Hipoklorit (klor) ve klor dioksit aynı isimli element -klor- taşımalarına rağmen,

birbirlerinden OLDUKÇA farklıdır. Bu benzerlik barındırdıkları ortak element olan

klordan kaynaklanır fakat özellikler oldukça değişiktir. Klor ve hipoklorit çok güçlü

oksitleyici ajanlardır, ama asıl daha önemli olarak organik maddelerle reaksiyonları, yer

değiştirme reaksiyonlarıyla klorlanan organik bileşenlerin kabul edilemez

konsantrasyonlarına sebep olabilir. Bu bileşenlerden bazıları -fenolik bileşenlerin

reaksiyonlarının yan ürünleri gibi- ya kötü kokulu ya da çok yüksek kanserojen -dioksin-

gibidir.Sniper Klor dioksit, klorun -hipoklorit- aksi olarak mutajenik, kanserojen ve

tahriş edici değildir.

4. SNIPER®’ın içindeki klor dioksit hakkında bu kadar harika olan nedir?

SNIPER®’ın içindeki klor dioksit kaynağı, tüm geleneksel dezenfektanların hatta diğer

klor dioksit içeren ürünlerin sebep olduğu bütün sağlık & güvenlik sorunlarına çözüm

getirir ve SNIPER ®’ın kullanım kolaylığı ve ClO 2 ’in benzersiz formülasyonu işlemlerde

üstün ve istikrarlı bir güvenilirlik sağlar.

5. Klor dioksit mikroorganizmaları nasıl öldürür?

Klor dioksit oksitleyici bir biyosittir. Mikroorganizmaların hücre duvarlarına saldırıp

onların içine işleyerek onları pasifize eder, hücre duvarından besin transferi yapılmasına

engel olur ve protein sentezini inhibe eder. Bu aksiyon, organizmanın metabolik durumu

ne olura olsun oluşan bir aksiyon olduğundan oksitleyici biyositler dormant (uykuda)

organizmalara ve sporlara karşı etkilidir.

6. Organizmalar SNIPER ®’a karşı direnç oluşturabilir mi?

SNIPER® formülümüzün satışa uygun stabilitesi ve etkin kullanılma özelliği,

organizmaların bağışıklık, direnç gösterme veya SNIPER®’a karşı savunmacı/koruyucu

mutasyon geliştirme şansını önler.

7. SNIPER ® çevre dostu mudur?

Klor dioksit gerçekte çevresel zararları etkisizleştirmek ve iyileştirmek için çok farklı

endüstriyel uygulamalarda kullanılır. SNIPER ®’ın başarılı ve stabil ClO 2 teknolojisi

çevre dostudur. SNIPER ® kullanılarak triklorometan, kloroasetik asitler, klorlanmış

dioksinler, toksik VOC (uçucu organik bileşenler) ile karşılaşma olmaz; bütün bunlar

çevreye belirgin ölçüde kirlilik riski oluşturan etmenlerdir. Klor dioksit (ClO 2 )

reaksiyonlarında diğer bileşenleri oksitler (elektronları söker) ve kendisi indirgenir

(elektron kazanır). Toksikolojik çalışmalar göstermiştir ki klor dioksit dezenfeksiyonu

insan ve hayvan için belirli bir risk doğurmaz. SNIPER ® EPA tarafından bütün

uygulama yolları bazında (dermal, deri teması, göz teması, soluma ve yutma) 4. Seviye

(toksik olmayan) olarak belirlenmiştir.

8. SNIPER ® nasıl çok yönlüdür?

SNIPER ® çok çeşitli sektörlerde başarılıdır.! SNIPER®’ın teknolojisi istikrarlı yüksek

seviye etkinlik sağlar. Aşındırıcı olmayan, çevre dostu özellikleri SNIPER®’ı birçok

endüstride ve uygulamalarda oldukça çok yönlü bir ürün kılar.

SNIPER® aşağıda sıralanan sektörler ve daha fazlasında, geniş bir spektrum sağladığı

için kullanılır.

  • Hastaneler ve sağlık hizmeti tesisleri
  • Eğitim tesisleri: Okullar/Üniversiteler
  • Kamu hizmeti endüstrisi: Emniyet, Acil Tıp, İtfaiye
  • Çevresel hizmetler: Restorasyon hizmetleri, Dezenfeksiyon, Su/Kanalizasyon tasfiyesi
  • Endüstriyel VOC arıtımı: Petrol-gaz, atık su
  • Su arıtma
  • Et ve sebze sağaltımı
  • Kümes hayvancılığı, mandıralar, domuz çiftlikleri
  • Su kuleleri mikrobiyal kontrol

9. Klor dioksit zaten hali hazırda bu alanlarda kullanılıyor mu?

EVET! Klor dioksit su ve tarımsal arıtmada ve kokularda dünya çapında bir dezenfektan

olarak kullanılmaktadır. 70 yıldan fazladır su arıtımında kullanılmış olan klor

kullanımının engellendiği birçok Avrupa ülkesinde klor dioksit öncelikli ajan olarak

kullanılmaktadır.

10. Klor dioksit Amerika’da da kullanılıyor mu?

Klor dioksit su arıtımı ve gıda sağaltımı da dahil olmak üzere çok farklı uygulamalar için

Amerika’da FDA ve EPA tarafından onaylanmış bir maddedir. Klor dioksit şarbon

saldırısından sonra ABD Senato Binası’nın dezenfeksiyonunda kullanılmıştır. Klor dioksit

geçmiş yıllar boyunca çok fazla kullanılmamış bir dezenfektandır, ancak SNIPER ®

teknolojisi ve üretimi ile daha güvenli, kullanımı kolay ve stabil klor dioksitli bir ürünle

istikrarlı sonuçlar sağlanır.

11. Çamaşır suyu gibi diğer kimyasallar SNIPER ®’ı etkileyebilir mi?

SNIPER ® diğer bazı kimyasallardan -çamaşır suyu ve asetik asit bazlı maddeler-

etkilenebilir, diğer kimyasal ürünlerle asla karıştırılmamalıdır.

12. SNIPER®’ın zarar verdiği herhangi bir materyal var mıdır? Metal, tahta,

plastik, kauçuk vb.?

SNIPER® metal, tahta, plastik, kauçuk vb. gibi maddelere zarar vermeyecektir.

SNIPER®:

1. Korozif değildir.

2. Yanıcı, yakıcı,parlayıcı değildir.

3. İnsan, hayvan ve çevre için oldukça zararsızdır.

13. SNIPER ® kendisini etkin kılacak herhangi bir özel çalışmaya gerek duyar mı?

SNIPER® oldukça kullanıcı dostu ve saklanabilirdir.

Herhangi bir kimse SNIPER® kullanımı konusunda eğitilebilir ve “özel bir eğitim”

gerektirmez. SNIPER®’ın uygulama esnasında artan potansiyelini olası tehlikeler için

sakladığını unutmayın. Bütün kontamine yüzeylerde yapılmış işlemler mükemmel

sonuçlar getirmiştir.

14. Eğer klor dioksit sadece bir oksitleyici ajan ise, peroksit veya ozon neden

kullanılmaz?

Ozon çok güçlü bir oksitleyici maddedir. Asidik ortamlarda onun oksitleme gücünü aşan

tek flor vardır o da camı bile çözer! Ozon çoğu maddeyle 25°C’de reaksiyona girer ama

kazara deri veya göz teması ani ve tedavisi olmayan doku hasarına sebep olabilir. Ozonun

yarı ömrü 2 dakikadır, bu yüzden kullanılmak istenen yerde üretilmelidir ve

depolanamaz. Genellikle seyreltilmiş sulu çözelti olarak yerinde üretilir fakat bu da

yüksek bir üretim maliyeti demektir. Diğer bir yandan hidrojen peroksit doğru

elleçlendiği halde çok stabildir. Ancak metal iyonlarıyla eser miktarda bile teması (Mn +2 ,

Fe +2 ) hızlı ve patlayıcı ayrışmaya neden olabilir. Distile veya deiyonize sudan başka

herhangi bir şey ile seyreltilmesi stabil olmayan çözeltilerin oluşumuna yol açabilir.

Paslanmaz 316L’den daha pasif bir metal ile teması da ayrıca korozifliğine bağlı olarak

ayrışmaya sebep olur. Güçlü bir oksitleyici maddedir ve kazalar ani ve tedavisi olmayan

doku hasarına sebep olabilir. Sniper Klor dioksit bu kadar güçlü bir oksitleyici değildir

ancak daha güçlü bir biyosittir. Tüm kullanım yolları için güvenlidir ve deriyle teması

zarar vermez.

15. Niçin klor dioksit, peroksit veya hipoklorit den daha düşük

konsantrasyonlarda kullanılır?

Bu maddeler seçici değildir ve çevredeki tüm materyaller tarafından kolaylıkla

tüketilirler. Bunun bir sonucu olarak da biyosit adına yeterli miktar kaldığının güvence

altına alınması ve dolayısıyla yüksek miktarlarda kullanılması gerekir. Klor dioksitin

reaksiyondaki seçiciliğinden ötürü mikroorganizmalardan kurtulmak için düşük

miktarlarda bile kullanılabilir. Ayrıca hedefinde olmayan bileşenlere saldırarak

tükenmez.

16. Bir hastane dezenfektanı nedir?

Çevresel Koruma Kurumu (EPA)’nun ruhsatlandırma sürecinin bir parçası olarak;

dezenfektan ürünler ciddi anlamda etkinlik kanıtlanması ile birlikte toksisite ölçüm

testlerine tabi tutulurlar. EPA’nın üç tip dezenfektan sınıflandırması vardır: “Sınırlı

Dezenfektan”, “Geniş Spektrumlu Dezenfektan” ve “Hastane Dezenfektanı”. Bu üç tip

dezenfektan da sert yüzey veya nesnelerdeki mikroorganizmaları yok eder veya geri

dönüşümsüz bir tahribata uğratır.

Sınırlı Dezenfektan: Gram negatif veya gram pozitif Salmonella chloreasuis ve

Staphylococcus aureus suşlarına karşı etkinliği testlerle kanıtlanmış olmalıdır. Sınırlı

dezenfektanlar evsel kullanımda yaygın bir şekilde bulunur.

Geniş Spektrumlu Dezenfektan:Gram negatif veya gram pozitif Salmonella chloreasuis ve

Staphylococcus aureus suşlarına karşı etkinliği testlerle kanıtlanmış olmalıdır. Genel

dezenfektanlar ticari alanlarda daha yaygındır.

Hastane Dezenfektanı: Etkinliği Staphylococcus aureus, Salmonella chloreasuis ve

Pseudomanas aeruginosa suşlarına karşı kanıtlanmış olmalıdır. Pseudomanas

aeruginosa bakterisi giderilmesi daha zor bir bakteridir. “Bir hastane dezenfektanı,

etkinliği Pseudomanas aeruginosa bakterisine karşı kanıtlanmış geniş spektrumlu

dezenfektandır.”

Ayrıca EPA ruhsatlandırma sürecinin bir parçası olarak ürünler toksisite kategorilerine

ayrılmıştır. Bu kategori aralıkları 1 (yüksek derecede toksik)’den 4’e (etikette maruziyet

önlemi gerektirmez) şeklindedir. SNIPER ise EPA tarafından tüm maruziyet şekillerine

göre (soluma, yutma, deri/göz teması) kategori 4 olarak kayıtlara geçmiştir.

17. SNIPER®’ın püskürtülerek uygulanmasında elektrikli püskürtücülerin

avantajları nelerdir?

Hastane odalarını, spor salonlarını, soyunma odalarını veya geniş odaları dezenfekte

etmenin en hızlı yolu; nesnelere, duvarlara, yerlere ve tavanlara sadece birkaç dakika

içinde çok ince sisler oluşturan elektrikli ULV veya elektrostatik püskürtücü

kullanmaktır. Elektrostatik püskürtücüler ve ULV püskürtücüler geniş alanları dezenfekte

etmek konusunda zamandan çarpıcı bir şekilde tasarruf sağlar. SNIPER bu yöntemle

kullanılabilecek birkaç dezenfektandan biridir çünkü yüzeyleri ve objeleri aşındırmaz.